Regulamin

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

• Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault, zwaną dalej Organizatorem.
• Wpłata powinna być dokonana na konto Organizatora na 7 dni przed datą szkolenia.
• Jeżeli wpłata została dokonana w późniejszym terminie niż 7 dni, podstawą do przyjęcia Uczestnika na szkolenie jest okazanie oryginału lub kopii potwierdzenia wpłaty.
• Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej w terminie 3 dni od daty szkolenia.
• Odstąpienie jest skuteczne, jeżeli zostanie dokonane telefonicznie pod numerem (22) 499 51 64 / 22 100 27 00 w godzinach 09.00 – 17.00.
• W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, przedpłata nie jest zwracana.
• Minimalna ilość osób na szkoleniu wynosi 12.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji szkolenia, jeżeli liczba zgłoszeń na szkolenie w określonym terminie będzie mniejsza niż 12. W tym przypadku Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestnika o anulacji szkolenia oraz zaproponuje inny termin szkolenia.
• Koszt dojazdu na szkolenie pokrywa Uczestnik.